Związek Harcerstwa Polskiego to ogólnopolska, patriotyczna organizacja pożytku publicznego.

 

Jednak, jakie zadania stawia sobie ZHP w wychowaniu kolejnych młodych pokoleń?

 

 

1. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

 

„Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym... Stawiajcie wyzwania” 
Jan Paweł II
 

 

2. ZHP wychowuje młodych ludzi na  prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

 

"Harcerz wie, że trzeba zawsze wytrwać i przetrwać, by nareszcie zwyciężyć, a nie

tracić nadziei i nie mówić przedwcześnie, że wszystko stracone" 

gen. Józef Haller

 

 3. Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.  

 

"Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie" 
Robert Baden-Powell 

 

 

  

 

Główne cele działania ZHP

 

  1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.

 

 3.   Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni

 

 4.           Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi

 

 5.           Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

 

 

 

„Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia;

 zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich, usprawnienie chłopców pod względem moralnym

 i fizycznym, aby mogli pełnić służbę bliźnim.”

 

„Jednym z celów skautingu jest próba przywrócenia do życia niektórych reguł,

 którymi kierowali się rycerze dawnych czasów,

 i które tak głęboko wpłynęły na swoiste zabarwienie moralności naszej rasy.”

  

„Chcemy nauczyć naszych chłopców nie tylko jak żyć,

 ale jak cieszyć się życiem.”

 

 Jeżeli zatem chcecie aby wasi chłopcy osiągnęli szczęście w życiu,

 musicie wdrożyć im zasadę – czynienia dobrze bliźnim,

a ponadto nauczyć podziwiania piękna w przyrodzie.”

 

 - Robert Baden-Powell

 

 

 

Jeżeli chcą państwo, żeby Wasze dziecko należało do ZHP, proszę wybrać drużynę w zakładce "Drużyny/Gromady" do której miałoby należeć i skontaktować się z drużynowym